വേഗത: ഒരു മാരകമായ കൊലയാളി (Malayalam Edition) por SREEJESH CHANDRASEKHARAN

വേഗത: ഒരു മാരകമായ കൊലയാളി (Malayalam Edition) por SREEJESH CHANDRASEKHARAN
Titulo del libro : വേഗത: ഒരു മാരകമായ കൊലയാളി (Malayalam Edition)
Fecha de lanzamiento : December 12, 2018
Autor : SREEJESH CHANDRASEKHARAN
Número de páginas : 30

Obtenga el libro de വേഗത: ഒരു മാരകമായ കൊലയാളി (Malayalam Edition) de SREEJESH CHANDRASEKHARAN en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

SREEJESH CHANDRASEKHARAN con വേഗത: ഒരു മാരകമായ കൊലയാളി (Malayalam Edition)

മധ്യവർഗ്ഗ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു. റേസിംഗ് ചെയ്യാനും, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റേസർആകാൻ ആയിരുന്നുഅവന്റെആഗ്രഹം. കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം അവന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റേസർ ആയിത്തീരാൻകഴിഞ്ഞില്ല. അതിനിടയിൽ, അവൻ ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭാവിയിൽ അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ബന്ധങ്ങളിൽ ഉള്ളപോരാട്ടവുംഅവന്റെ റേസിംഗ് സ്വപ്നവുമാണ് ഈ കഥയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.